Policy

Uppgifterna som angivs i anmälningsblanketten samlas in för att de behövs för undervisningen, kommunikationen med eleverna och vårdnadshavarna och för att informera om teaterskolan och dess verksamhet. 

Uppgifterna sparas hos DOT r.f. i ett elevregister under tiden som man är elev i skolan och delas inte med utomstående. I registret förvaras inte uppgifter om personer som inte är elever i Teaterskolan DOT, utan dessa avlägsnas omedelbart då personen upphör att vara elev i teaterskolan.

I behandlingen av registret iakttas noggrannhet. Uppgifter förvaras enbart i elektronisk form på internetservrar hos en tillförlitlig tredje part som iakttar EU:s dataskyddslagstiftning.

All data lagras hos webbhuset.fi. Webbhusets policydokument hittar du på:
https://webbhuset.fi/privacypolicy/